Øvrigt

  • Rohrsted & Ulsøe Advokatfirma I/S har cvr nr. 40141774
  • Rohrsted & Ulsøe Advokatfirma I/S driver virksomhed fra adressen Tømmergangen 7, 6760 Ribe
  • Rohrsted & Ulsøe Advokatfirma I/S har klientkonti i flere pengeinstitutter herunder Frøs Sparekasse, Ribe reg. 9738 konto: 1234567892
  • Advokaterne Rikke Rohrsted og Cecilie Ulsøe er beskikkede advokater af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet
  • Alle advokater er omfattet af firmaets advokatansvarsforsikring og garantiordning i henhold til Advokatsamfundets regler, som er tegnet hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Rohrsted & Ulsøe Advokatfirma I/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves
  • Rohrsted & Ulsøe Advokatfirma I/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre det aftales direkte med klienten.
  • I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i pengeinstituttet, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientkonti og egne konti.
  • Der gælder særlige regler omkring indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke erhvervsmæssig formål. Her dækkes et beløb op til 10 mio euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk
  • Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Derudover gælder de advokatetiske regler.
  • Vi håber, at du er tilfreds med den ydelse, du får hos os og hvis du er utilfreds med en af vore advokaters adfærd eller det krævede salær, håber vi, at du vil kontakte os, så vi kan få en drøftelse herom. Du har dog som kunde altid mulighed for at indgive klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk. Reglerne for udøvelse af advokaterhvervet findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk