law_6-compressor

Rohrsted & Ulsøe advokatfirma I/S beskæftiger sig med alle former for juridisk rådgivning. Rohrsted & Ulsøe Advokatfirma I/S har kontor i Ribe.

Vi beskæftiger 2 advokater, 1 advokatsekretær og 1 jurist.

Firmaet blev grundlagt i 1973 og drives i dag som et interessentskab af advokat Rikke Rohrsted og advokat Cecilie Ulsøe.

Rohrsted og Ulsøe Advokatfirma I/S er etableret på følgende adresse: Tømmergangen 7, 1. 6760 Ribe. Vores CVR-nummer er 40141774.

Vi kan kontaktes på telefonnummer 75 42 23 00 og på telefaxnummer 75424949 samt e-mail advokat@rohrsted.dk

Rohrsted & Ulsøe Advokatfirma I/S har klientbankkonti i følgende banker:

Frøs Sparekasse, Ribe        9738 1234567892
Danske Bank, Ribe             9692 0440024025
Skjern Bank, Ribe              7780 1593102
Andelskassen, Ribe            5971 8484949
Jyske Bank, Ribe                5093 1320027

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).  Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvad den faste ejendom er anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål, her dækkes beløb op til 10. mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet er blevet indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Rohrsted & Ulsøe Advokatfirma I/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

law_6-compressor

Alle advokater hos Rohrsted & Ulsøe Advokatfirma I/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Rohrsted og Ulsøe Advokatfirma I/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Rohrsted og Ulsøe Advokatfirma I/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Rohrsted og Ulsøe Advokatfirma I/S er omfattet af advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatstik, jf. retsplejelovens § 126. Derudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk..

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Rohrsted og Ulsøe Advokatfirma I/S og/eller utilfredshed med en af Rohrsted og Ulsøe Advokatfirmaet I/Ss advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk